ANIMALS

MÒBILS

CARTERES

BICICLETES

ALTRES OBJECTES

La llei diu

Article 542-22

Troballes

1. Els animals domèstics i els objectes mobles corporals que, per llurs característiques,

possibilitat d’identificació, estat de conservació, funció o destinació econòmica, són

habitualment posseïts per algú es poden adquirir d’acord amb els requisits que estableix

aquest article.

2. Si els propietaris són desconeguts, la troballa s’ha de notificar a l’ajuntament del

lloc on s’ha fet, el qual l’ha de fer pública per mitjà d’un edicte, ha de dipositar la

cosa durant el termini de sis mesos en l’establiment que determini i ho ha de notificar

a les entitats públiques pertinents si les característiques de la troballa ho requereixen.

3. Si els propietaris es presenten dins del termini que estableix l’apartat 2:

a) Se’ls lliura l’objecte perdut una vegada han pagat les despeses ocasionades per

la custòdia, la conservació i el lliurament.

b) Han de pagar als trobadors de bona fe el 10% del valor i, si aquest és igual o

superior a sis vegades l’import del salari mínim interprofessional, el 4% del que n’excedeix.

4. El mateix dret que estableix l’apartat 3.b correspon als trobadors de bona fe si

restitueixen la cosa directament als propietaris, llevat que, si escau, prefereixin la

recompensa que els propietaris hagin ofert públicament.

5. Si ha transcorregut el termini que estableix l’apartat 2 i els propietaris no s’han

presentat:

a) L’objecte es lliura a qui l’ha trobat, que prèviament ha de pagar les despeses

causades per la custòdia, la conservació i el lliurament.

b) Si el valor en taxació de la cosa és superior a sis vegades el salari mínim interprofessional,

es ven en subhasta pública, a càrrec de l’ajuntament, i els trobadors tenen

dret a aquesta quantitat i, a més, a una quarta part de l’excés que s’obtingui en la

subhasta. La resta queda a la disposició de l’ajuntament. Si en la subhasta no s’obté

una quantitat equivalent a sis vegades el salari mínim interprofessional, els trobadors

tenen l’opció de fer seva la cosa.

c) Els propietaris no tenen acció contra els trobadors de bona fe o els adjudicataris

per a reivindicar la cosa perduda.

Perduts recentment

menu

Català   Castellà   Francès

info@objectesperdutsaltemporda.cat