Català   Castellà   Francès

info@objectesperdutsaltemporda.com

CONDICIONS GENERALS DE

www.objectesperdutsaltemporda.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Document Protegit por Copyright

 

 

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.objectesperdutsaltemporda.com, del qual és titular EMINSALIA, S.L. (d’ara endavant, OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

1. IDENTIFICACIÓ

OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 

• La seva denominació social és: EMINSALIA, S.L..

• El seu nom comercial és: OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA.

• El seu CIF és: B17945403.

• El seu domicili social està en: C/ EMPORDÀ, 34 BX. A – 17600 FIGUERES – GIRONA.

• Està inscrita en el Reg. Mercantil de GIRONA T 2582, F 152, S 8, H GI 43813.

 

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 

• Telèfon: 667600749.

• Email: info@objectesperdutsaltemporda.com

• Adreça postal: C/ EMPORDÀ, 34 BX. A, 17600-FIGUERES (GIRONA).

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

 

OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Usuaris. D’aquesta manera, OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment.

 

Tant per a publicar un objecte o animal perdut com a oposat l’usuari haurà de registrar-se mitjançant un formulari en el qual introdueix les dades sol·licitades i, en el seu cas, una foto d’allò que ha perdut/trobat.

 

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

SERVEIS

Per a la prestació de serveis, OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA, donarà accés de la següent forma: L’accés al servei es dóna mitjançant el registre en la web. Una vegada s’ha registrat l’usuari, té l’opció de consultar els objectes i animals perduts/oposats, així com xatejar amb l’usuari que ha perdut/trobat l’objecte o animal.

 

OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a aquest USUARI conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de www.objectesperdutsaltemporda.com durant la prestació d’aquest.

 

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ (publicació de la cosa o animal perdut)

Caldrà que l’usuari es registri en www.objectesperdutsaltemporda.com a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA la informació necessària per a la contractació (publicació de l’objecte o animal); dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el usuari haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA.

 

Els passos a seguir per a realitzar la publicació de l’objecte o animal perdut són:

 

1. Accedir a la opció de publicar un objecte/animal perdut.

2. Indicar i descriure l’objecte o animal perdut (i en el seu cas pujar la fotografia) i introduir les dades personals sol·licitats (nom i cognoms, adreça, telèfon i email) en el formulari web habitat a l’efecte. Acceptar la política de privacitat i enviar el formulari.

3. Marcar la casella de selecció de la política de privacitat i de les condicions generals i enviar el formulari.

4. Realitzar el pagament (només a través de PayPal). La pròpia web redirigeix a la web de PayPal per poder realitzar el pagament.

5. Ja està registrat en la web i s’ha publicat l’objecte o animal perdut i ja pot interactuar amb els usuaris.

 

 

OBSERVACIONS

El contracte serà arxivat en format digital i, en el seu cas, en format paper. Així mateix, és recomanable que l’usuari imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de contractació en realitzar la seva publicació així com també del comprovant del justificant de la publicació efectuada. Després de la finalització del procés de publicació/contractació, es prega a l’usuari que revisi el contingut d’aquesta a fi d’identificar possibles errors materials en la introducció de dades; per a donar tràmit a la seva correcció, pot contactar amb Eminsalia a través de les dades de contacte indicats al principi d’aquest document.

 

FACTURACIÓ

La factura es lliurarà a l’usuari per correu electrònic prèvia petició d’aquest.

 

6. LLIURAMENT

SERVEIS

El servei consisteix en la publicació en la web de l’objecte o animal perdut o oposat, per la qual cosa amb la publicació i la possibilitat de contacte mitjançant xat que ofereix la web entre el qual ha perdut l’objecte o animal i el que l’ha trobat, es dóna per prestat el servei.

 

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen en www.objectesperdutsaltemporda.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen en www.objectesperdutsaltemporda.com.

• Els serveis tenen l’IVA inclòs.

• El tipus d’IVA és del 21%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al usuari en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Targeta de crédit

 

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Aquest dret de desistiment no és aplicable en el present cas, ja que s’exceptuen els serveis ja executats o començats, com es el cas (Art. 103. a) de la Llei de Defensa dels Consumidors y Usuaris (Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre).

 

10. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

 

11. ATENCIÓ Al USUARI I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant OBJECTESPERDUTSALTEMPORDA el usuari haurà de dirigir-se al departament d’atenció al usuari bé en el número de telèfon 667600749, bé a través de l’adreça de correu electrònic info@objectesperdutsaltemporda.com.

 

L’horari d’atenció al client és de 9h a 13h i de 16h a 17h.

 

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Enllaç al formulari de reclamacions

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

 

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús o del contingut de la pàgina web, en general, Hotel Duran i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI. En el cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, Hotel Duran i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.

 

– Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació.

– Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)

– Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

Tota la informació i documentació disponible en les versions en altres idiomes de la present pàgina web, es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut d’aquestes versions i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d’aquesta última.

 

La llengua utilitzada serà el Català.